Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om naturgaslagen (2005:403)3

dels att rubriken närmast före 6 kap. 1 b § ska utgå,

dels att 6 kap. 1 a § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 1 § ska lyda ”Avgifter och övriga villkor för anslutning”.

6 kap.

6 kap. 1 §

4 Den som innehar en naturgasledning ska
  • 1. i samband med att ny anslutning begärs inom skälig tid lämna skriftlig uppgift om avgiften och övriga villkor för anslutningen,
  • 2. på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om de villkor som i fråga om anslutning för inmatning av naturgas gäller för gasens kvalitet, lukt eller tryck, och
  • 3. offentliggöra de metoder som används för att utforma avgifter för anslutning och de villkor som avses i 2.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om skyldigheterna i första stycket.

SFS 2017:1029

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)
Prop. 2016/17:202, bet. 2017/18:NU7, rskr. 2017/18:23.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.
Senaste lydelse av rubriken närmast före 6 kap. 1 b § 2013:209.
Senaste lydelse 2010:603.