Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att 44 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

44 §

1 Kommunen ska skyndsamt underrätta
  • 1. länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av denna förordning, och
  • 2. lantmäterimyndigheten om de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 40 § första stycket 5.
Bestämmelser om kungörande och tillgängliggörande av kommunala föreskrifter finns i 8 kap. 13 § kommunallagen (2017:725).

SFS 2017:1048

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarKAROLINA SKOGMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)
Senaste lydelse 2012:649.