Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1138 Utkom från trycket den 1 december 2017Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor;utfärdad den 23 november 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:26, bet. 2017/18:JuU8, rskr. 2017/18:65. föreskrivs att 29 och 29 a §§ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.29 §29 § Senaste lydelse 2017:264. Den som av oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till böter.Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms tillböter eller fängelse i högst ett år om brottet avser brandfarliga varor, ellerböter eller fängelse i högst tre år om brottet avser explosiva varor.29 a §29 a § Senaste lydelse 2017:264. Om uppsåtligt brott mot 16 § första stycket avser explosiva varor och är att anse som grovt döms till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas omvaran har varit av särskilt farlig beskaffenhet,hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett flera varor eller en stor mängd av en vara, ellergärningen annars har varit av särskilt farlig art.Om brottet är att anse som synnerligen grovt döms till fängelse i lägst fyra och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett ett stort antal varor eller en särskilt stor mängd av en vara.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMaria Lindeberg(Justitiedepartementet)