Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1216 Utkom från trycket den 8 december 2017Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen;utfärdad den 30 november 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54. föreskrivs att 3 a kap. 2 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ska ha följande lydelse.3 a kap.2 §2 § Senaste lydelse 2015:838. Kontrollsystemet ska visa att ett biodrivmedel som läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. 3 a, 3 b eller 4 § lagen (1994:1776) om skatt på energiinte är livsmedelsbaserat, ellerär livsmedelsbaserat men har producerats i en anläggning som tagits i drift före den 31 december 2013 och inte är fullständigt avskriven.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)