Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1288 Utkom från trycket den 19 december 2017Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)utfärdad den 7 december 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:25, bet. 2017/18:MJU7, rskr. 2017/18:84. föreskrivsJfr rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/1787. att 19 § livsmedelslagen (2006:804) ska ha följande lydelse.19 §19 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omhur offentlig kontroll ska bedrivas,skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 12 § första stycket,skyldighet för en livsmedelsföretagare att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll av verksamheten,skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram, ochuppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)