Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:110 Utkom från trycket den 6 mars 2018Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);utfärdad den 22 februari 2018.Regeringen föreskriver att 2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.2 kap.24 §24 § Senaste lydelse 2015:22. Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga omproducentansvaret enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, med undantag för frågor om hur insamlingen av sådana produkter lokalt uppfyller kraven i 16 och 17 §§ samma förordning,producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, med undantag för frågor om hur insamlingen av batterier lokalt uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning,förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,uppgiftskravet i 7 § förordningen (2016:1041) om plastbärkassar,förordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är behörig myndighet för, ochförordning (EU) nr 1257/2013 när det gäller frågor som verket är behörig myndighet för.Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)