Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:248 Publicerad den 25 april 2018Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)Utfärdad den 12 april 2018Regeringen föreskriver i fråga om industriutsläppsförordningen (2013:250) dels att 2 kap. 27 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tolv nya paragrafer, 2 kap. 29–40 §§, och närmast före 2 kap. 29 och 39 §§ nya rubriker av följande lydelse.2 kap.27 §27 § Senaste lydelse 2016:833. Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2119 av den 20 november 2015 om fastställande av BAT-slutsatser för produktion av träbaserade skivor, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 24 november 2015. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251).Icke-järnmetallindustrin29 §29 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1032 av den 13 juni 2016 om fastställande av BAT-slutsatser för icke-järnmetallindustrin, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 30 juni 2016. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik inom icke-järnmetallindustrin förverksamheter som omfattas av 4 kap. 12 § miljöprövningsförordningen (2013:251),verksamheter som omfattas av 15 kap. 11, 12, 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen, ochverksamheter som omfattas av 17 kap. 4 § miljöprövningsförordningen.30 §30 §De slutsatser som avses i 29 § anger utsläppsvärden i fråga omkvicksilverutsläpp till luft från pyrometallurgiska processer där råvaror som innehåller kvicksilver används (tabell 1), ochutsläpp till recipient från tillverkning av koppar, bly, tenn, zink, kadmium, ädelmetaller, nickel, kobolt och ferrolegeringar (tabell 2).31 §31 §För koppartillverkning anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga omkanaliserade utsläpp av stoft (tabell 3),utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol från pyrolytisk behandling av kopparspån samt torkning och smältning av sekundära råvaror (tabell 4),utsläpp av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från pyrolytisk behandling av kopparspån, smältning, raffinering med öppen låga och konvertering i sekundär koppartillverkning (tabell 5), ochsvaveldioxidutsläpp från tillverkningen av primär- och sekundärkoppar (tabell 6).32 §32 §För aluminiumtillverkning, inklusive tillverkning av aluminiumoxid och anoder, anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga omutsläpp av stoft och bens[a]pyren från anläggningar för aluminiumpasta (tabell 7),utsläpp av stoft, bens[a]pyren och fluorider från en bakningsanläggning i en anodtillverkningsanläggning som är integrerad med smältare för primäraluminium (tabell 8),utsläpp av stoft, bens[a]pyren och vätefluorid från en bakningsanläggning i en fristående anodtillverkningsanläggning (tabell 9),utsläpp av stoft från lagring, hantering och transport av råvaror (tabell 10),utsläpp av stoft och fluorider från elektrolysceller (tabell 11),utsläpp av stoft och fluorider från en elektrolyshall (tabell 12),utsläpp av stoft från smältning, behandling av smälta metaller och gjutning i tillverkning av primäraluminium (tabell 13),utsläpp av svaveldioxid från elektrolysceller (tabell 14),utsläpp av stoft från torkning av spån och avlägsnande av olja och organiska föreningar från spånen, från krossning, malning och torrseparering av icke-metalliska beståndsdelar och andra metaller än aluminium samt från lagring hantering och transport i tillverkning av sekundäraluminium (tabell 15),utsläpp av stoft från ugnsprocesser såsom matning, smältning, tappning och behandling av smält material i tillverkning av sekundäraluminium (tabell 16),utsläpp av stoft från omsmältning i tillverkning av sekundäraluminium (tabell 17),utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från termisk behandling av förorenade sekundära råvaror och från en smältugn (tabell 18),utsläpp av väteklorid, klor och vätefluorid från termisk behandling av förorenade sekundära råvaror, från en smältugn samt omsmältning och behandling av smält metall (tabell 19),utsläpp av stoft från krossning och torrmalning i samband med återvinning av saltslagg (tabell 20), ochutsläpp av ammoniak, fosfin (PH3) och svavelväte från våtmalning och urlakning från återvinning av saltslagg (tabell 21).33 §33 §För tillverkning av bly eller tenn anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga omutsläpp av stoft från beredning av råvaror i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 22),utsläpp av stoft från batteriberedning (tabell 23),utsläpp av stoft och bly från matning, smältning och tappning i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 24),utsläpp av stoft och bly från omsmältning, raffinering och gjutning i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 25),utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol från torkning och smältning av råvaror i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 26),utsläpp av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från smältning av primära och sekundära råvaror av bly eller tenn (tabell 27), ochutsläpp av svaveldioxid från matning, smältning och tappning i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 28).34 §34 §För tillverkning av zink eller kadmium anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga omutsläpp av stoft från hantering och lagring av råvaror, torra rostningsberedningar, torrt rostningsmaterial och kalcinering (tabell 29),utsläpp av zink och svavelsyra från urlakning, rening och elektrolys och för arsan och stiban från rening (tabell 30),utsläpp av stoft från pyrometallurgisk zinktillverkning (tabell 31),utsläpp av svaveldioxid från pyrometallurgisk zinktillverkning (tabell 32),utsläpp av stoft från pelletering och slaggbehandling (tabell 33),utsläpp av stoft från smältning av metallströmmar och blandade metall- och metalloxidströmmar samt från slaggfumingugnar och Waelz-ugnar (tabell 34),utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från smältning av metallströmmar och blandade metall- och metalloxidströmmar samt från slaggfumingugnar och Waelz-ugnar (tabell 35),utsläpp av väteklorid och vätefluorid från smältning av metallströmmar och blandade metall- och metalloxidströmmar samt från slaggfumingugnar och Waelz-ugnar (tabell 36),utsläpp av stoft från smältning, legering och gjutning av zinktackor samt tillverkning av zinkpulver (tabell 37), ochutsläpp av stoft och kadmium från pyrometallurgisk kadmiumtillverkning samt från smältning, legering och gjutning av kadmiumtackor (tabell 38).35 §35 §För tillverkning av ädelmetaller anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga omutsläpp av stoft från stoftbildande arbetsmoment såsom krossning, siktning, blandning, smältning, förbränning, kalcinering, torkning och raffinering (tabell 39),utsläpp av kväveoxid från hydrometallurgiska verksamheter som omfattar upplösning eller urlakning med salpetersyra (tabell 40),utsläpp av svaveldioxid från smältning för tillverkning av dorémetall inklusive tillhörande förbränning, kalcinering och torkning (tabell 41),utsläpp av svaveldioxid från hydrometallurgiska verksamheter inklusive tillhörande förbränning, kalcinering, och torkning (tabell 42),utsläpp av väteklorid och klor från hydrometallurgiska verksamheter inklusive tillhörande förbränning, kalcinering och torkning (tabell 43),utsläpp av ammoniak från hydrometallurgiska verksamheter som omfattar användning av ammoniak eller ammoniumklorid (tabell 44), ochutsläpp av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner (PCDD/F) från torkning av råvaror som innehåller organiska föreningar, halogener eller andra PCDD/F-prekursorer samt från förbränning och kalcinering (tabell 45).36 §36 §För tillverkning av ferrolegeringar anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga omutsläpp av stoft från tillverkning av ferrolegeringar (tabell 46),utsläpp av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från ugnar för tillverkning av ferrolegeringar (tabell 47).37 §37 §För tillverkning av nickel eller kobolt anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga omutsläpp av stoft från hantering och lagring av råvaror, materialförbehandlingsprocesser, ugnsmatning, smältning, konvertering, termisk raffinering samt tillverkning av nickelpulver och nickelbriketter vid behandling av sulfidmalm (tabell 48),utsläpp av nickel och klor från urlakning under lufttryck (tabell 49), ochutsläpp av nickel från raffinering av nickelskärsten med användning av ferriklorid med klor (tabell 50).38 §38 §För tillverkning av kol eller grafit anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga omutsläpp av stoft och bens[a]pyren från lagring, hantering och transport av koks och beck och från mekaniska processer samt grafitering och maskinbearbetning (tabell 51),utsläpp av stoft och bens[a]pyren från tillverkning av avgasad pasta och avgasade formar (tabell 52),utsläpp av stoft och bens[a]pyren från bakning och ombakning (tabell 53),utsläpp av stoft och bens[a]pyren från impregnering (tabell 54), ochutsläpp av totalt flyktigt organiskt kol från blandning, bakning och impregnering (tabell 55).Rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn39 §39 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/902 av den 30 maj 2016 om fastställande av BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 9 juni 2016. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik förverksamheter som omfattas av någon av 12 kap. 1–36, 38, 39, 42 och 43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251), ochverksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1.40 §40 §De slutsatser som avses i 39 § anger utsläppsvärden i fråga omdirekta utsläpp av totalt organiskt kol, kemisk syreförbrukning och totalt suspenderat material till en vattenrecipient (tabell 1),direkta utsläpp av totalkväve, totalt oorganiskt kväve och totalfosfor till en vattenrecipient (tabell 2), ochdirekta utsläpp av adsorberbara organiskt bundna halogener, krom, koppar, nickel och zink till en vattenrecipient (tabell 3).Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)