Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska införas en ny paragraf, 48 a §, och närmast före 48 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Miljöbok

48 a §

En mark- och miljödomstol ska i den miljöbok som avses i 8 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. föra en förteckning över avgöranden om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.
Domstolsverket får meddela föreskrifter om förteckningen.

SFS 2018:252

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)