Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:513 Publicerad den 17 maj 2018Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)Utfärdad den 3 maj 2018Regeringen föreskriver att 2 kap. 26 § och 3 kap. 14 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.2 kap.26 §26 § Senaste lydelse 2013:268. Strålsäkerhetsmyndigheten har, när det gäller olägenheter från joniserande strålning, ansvar för tillsynen i fråga om verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med joniserande strålning enligt strålskyddslagen (2018:396).Strålsäkerhetsmyndigheten får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt en kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§.Strålsäkerhetsmyndigheten får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt länsstyrelsen, omlänsstyrelsen enligt 29 § första stycket 1 har ansvar för tillsynen i fråga om verksamheten, ochlänsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten är överens om överlåtelsen.3 kap.14 §14 § Senaste lydelse 2013:268. Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor omverksamheter som avses i 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§ miljöbalken i de fall frågorna regleras i strålskyddslagen (2018:396) eller strålskyddsförordningen (2018:506), ochföroreningsskador och andra miljöskador som avses i 10 kap. miljöbalken orsakade av radioaktiva ämnen.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGSusanne Gerland(Miljö- och energidepartementet)