Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:517 Publicerad den 17 maj 2018Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)Utfärdad den 3 maj 2018Regeringen föreskriver att 9 kap. 2 § strålskyddsförordningen (2018:506) ska ha följande lydelse.9 kap.2 §2 §Beslut enligt denna förordning som avser Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket eller Försvarets radioanstalt får överklagas till regeringen.I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Strålsäkerhetsmyndighetens beslut om förlängd handläggningstid enligt 5 kap. 26 § första stycket får inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGSusanne Gerland(Miljö- och energidepartementet)