Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:536 Publicerad den 29 maj 2018Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)Utfärdad den 24 maj 2018Regeringen föreskriver att 2 kap. 6 och 24 §§ industriutsläppsförordningen (2013:250) ska ha följande lydelse.2 kap.6 §6 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2012/134/EU av den 28 februari 2012 om fastställande av BAT-slutsatser gällande tillverkning av glas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 8 mars 2012. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 14 kap. 1 och 2 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).24 §24 § Senaste lydelse 2016:833. De slutsatser som avses i 23 § anger utsläppsvärden i fråga om produktion avblekt sulfatmassa i tabell 1 (utsläpp till vatten), tabellerna 3–11 och avsnitt 1.2.2.1 (utsläpp till luft),oblekt sulfatmassa i tabell 2 (utsläpp till vatten), tabellerna 3–11 och avsnitt 1.2.2.1 (utsläpp till luft),blekt sulfitpappersmassa och magnefitpappersmassa i tabell 12 (utsläpp till vatten) och sulfitmassa i tabellerna 14–15 (utsläpp till luft),neutralsulfitmassa i tabell 13 (utsläpp till vatten) och tabellerna 14–15 (utsläpp till luft),mekanisk massa samt för integrerad produktion av papper och kartong från mekanisk massa som tillverkas på plats i tabell 16 (utsläpp till vatten),kemitermomekanisk massa och kemimekanisk massa i tabell 17 (utsläpp till vatten),massa baserad på returfiber samt för integrerad produktion av massa och papper baserad på returfibera) utan avsvärtning på plats i tabell 18 (utsläpp till vatten), ochb) med avsvärtning på plats i tabell 19 (utsläpp till vatten),papper och kartonga) som inte är integrerad med produktion av massa i tabell 20 (utsläpp till vatten), ellerb) som är integrerad med produktion av massa i tabell 20 (utsläpp till vatten), om en sulfat-, sulfit-, kemitermomekanisk eller kemimekanisk process används, ochspecialpappera) som inte är integrerad med produktion av massa i tabell 21 (utsläpp till vatten), ellerb) som är integrerad med produktion av massa i tabell 21 (utsläpp till vatten), om en sulfat-, sulfit-, kemitermomekanisk eller kemimekanisk process används.Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)