Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:570 Publicerad den 30 maj 2018Lag om ändring i miljöbalkenUtfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304. föreskrivs att 26 kap. 7 § miljöbalkenSenaste lydelse av 26 kap. 7 § 2017:741. ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)