Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:574 Publicerad den 30 maj 2018Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)Utfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304. föreskrivs i fråga om livsmedelslagen (2006:804)Senaste lydelse av 14 § 2017:751. dels att 14 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 14 § ska utgå.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)