Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om livsmedelslagen (2006:804)2

dels att 14 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 14 § ska utgå.


SFS 2018:574

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.
Senaste lydelse av 14 § 2017:751.