Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:579 Publicerad den 30 maj 2018Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varorUtfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304. föreskrivs att 26 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.26 §26 § Senaste lydelse 2017:762. Ändringen innebär att andra och tredje styckena tas bort. En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera nämnder.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMaria Lindeberg(Justitiedepartementet)