Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:644 Publicerad den 7 juni 2018Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)Utfärdad den 31 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:165, bet. 2017/18:MJU20, rskr. 2017/18:313. föreskrivs i fråga om livsmedelslagen (2006:804) dels att 29–31 och 33 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 29 § ska sättas närmast före 28 a §, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 28 a och 30 a–f §§, och närmast före 30 a § en ny rubrik av följande lydelse.28 a §28 a §Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhetproducerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar livsmedel, eller märker, marknadsför eller presenterar livsmedel, på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa,inte vidtar åtgärder i samband med produktion, bearbetning, distribution eller annat handhavande av livsmedel, och därigenom föranleder att ett livsmedel utgör eller kan komma att utgöra en fara för människors liv eller hälsa,brister när det gäller att märka, marknadsföra eller presentera livsmedel och därigenom föranleder att ett livsmedel utgör eller kan komma att utgöra en fara för människors liv eller hälsa,i större omfattning märker, marknadsför eller presenterar ett livsmedel på ett sätt som är eller kan vara vilseledande, ellerbrister när det gäller åtgärder för identifiering och därigenom på ett omfattande eller annars särskilt allvarligt sätt orsakar att möjligheten att spåra ett livsmedel försvåras eller kan komma att försvåras.29 §29 §Till böter döms den som, om gärningen inte ska leda till ansvar enligt 28 a §, med uppsåt eller av oaktsamhetbryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av 5 § tredje stycket, 6, 7, 8 eller 9 §,bryter mot 10 § första stycket, ellerinte fullgör sina skyldigheter enligt 20 § första stycket 1.Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.30 §30 §Om en gärning är belagd med straff i brottsbalken eller i lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska det inte dömas till ansvar enligt 28 a eller 29 §.Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.Det ska inte dömas till ansvar enligt 29 § om gärningen kan leda till en sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 a §.Sanktionsavgifter30 a §30 a §Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den sompåbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts, ellerbrister när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan dokumentation.Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och till betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.30 b §30 b §En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller oaktsam.Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktasom överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka, ellervad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen.30 c §30 c §Kontrollmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgifter.Innan kontrollmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Om så inte har skett inom två år från det att överträdelsen skedde får någon sanktionsavgift inte beslutas.30 d §30 d §Det ska inte beslutas om sanktionsavgift för en överträdelse som omfattas av ett föreläggande om vite om överträdelsen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.30 e §30 e §Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken när det har fått laga kraft.30 f §30 f §En beslutad sanktionsavgift faller bort om beslutet inte har verkställts inom fem år från det att beslutet har fått laga kraft.31 §31 §Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.En kommunal nämnds beslut om sanktionsavgift överklagas dock till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.33 §33 §En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Detta gäller dock inte beslut om sanktionsavgift.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)