Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i miljöbalken

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 4 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

19 kap.

19 kap. 4 §

Länsstyrelser eller kommunala nämnder ska
  • 1. genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt ge den som kan beröras av verksamheten tillfälle att yttra sig,
  • 2. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har väsentliga intressen att bevaka i saken,
  • 3. hålla sammanträde med den som saken angår och besiktning på platsen om det behövs för utredningen i ärendet, och
  • 4. underrätta den som har gjort en ansökan eller kommit med synpunkter genom någon annan än honom eller henne själv och ge honom eller henne tillfälle att yttra sig om inte annat följer av 25 § förvaltningslagen (2017:900).

SFS 2018:779

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.