Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:848 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)Utfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 35 § drivmedelslagen (2011:319) ska ha följande lydelse.35 §35 §En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)