Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1238 Publicerad den 28 juni 2018Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)Utfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370. föreskrivs i fråga om smittskyddslagen (2004:168) att 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse.7 kap.1 §1 §Läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)