Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1239 Publicerad den 28 juni 2018Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)Utfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370. föreskrivs i fråga om smittskyddslagen (2004:168) att 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse.7 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2018:1238. Läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten. Detsamma gäller läkemedel som de förskrivna läkemedlen har bytts ut mot enligt 21 b § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.Denna lag träder i kraft den 2 juni 2020.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)