Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 7 §

2 Vid prövning av frågor om meddelande av koncession ska 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken tillämpas.
För verksamheter och åtgärder som ska prövas för en koncession ska
  • 1. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts om annat inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,
  • 2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och
  • 3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.

SFS 2018:1422

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANSusanne Gerland(Miljö- och energidepartementet)
Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.
Senaste lydelse 2017:1034.