Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1422 Publicerad den 4 juli 2018Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)Utfärdad den 28 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383. föreskrivs att 2 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.2 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2017:1034. Vid prövning av frågor om meddelande av koncession ska 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken tillämpas.För verksamheter och åtgärder som ska prövas för en koncession skafrågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts om annat inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, ochen liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANSusanne Gerland(Miljö- och energidepartementet)