Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1424 Publicerad den 4 juli 2018Lag om ändring i strålskyddslagen (2018:396)Utfärdad den 28 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383. föreskrivs att 6 kap. 10 § strålskyddslagen (2018:396) ska ha följande lydelse.6 kap.10 §10 §Om det finns risk för att verksamheten medför att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs, får tillstånd ges endast om det förenas med de villkor som behövs för att följa normen eller om det finns en förutsättning för tillstånd enligt 5 kap. 4 eller 5 § miljöbalken.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGSusanne Gerland(Miljö- och energidepartementet)