Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete

Publicerad den 6 juli 2018

Utfärdad den 28 juni 2018

1 §

Denna förordning gäller för Affärsverket svenska kraftnät, Boverket, Elsäkerhetsverket, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens fastighetsverk, Statens geotekniska institut, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Verket för innovationssystem.

2 §

Förordningen är meddelad med stöd av

Ordförklaringar

3 §

I denna förordning avses med

klimatanpassning: åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra, och

myndighetsmål: mål för en myndighets arbete med klimatanpassning inom det egna verksamhetsområdet.

Skyldighet att arbeta med klimatanpassning

4 §

En myndighet som anges i 1 § ska inom sitt ansvarsområde och inom ramen för sina uppdrag initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Om myndigheten förvaltar eller underhåller statlig egendom, ska myndigheten också anpassa den verksamheten till ett förändrat klimat.

5 §

En länsstyrelse ska, utöver kraven i 4 §, inom ramen för sitt uppdrag att samordna det regionala arbetet med klimatanpassning också

  1. initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete,

  2. analysera hur länet och vid behov angränsande län påverkas av klimatförändringarna,

  3. stödja och följa upp regionala sektorsmyndigheters klimatanpassningsarbete,

  4. bidra till och ta fram underlag för ökad kunskap och planering, och

  5. stödja arbete i älvgrupper.

Klimat- och sårbarhetsanalys

6 §

Arbetet med klimatanpassning ska omfatta att klimatförändringens påverkan på myndighetens verksamhet utreds i en klimat- och sårbarhetsanalys.

Analysen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Analysen ska identifiera bestämmelser i lagar och andra författningar som påverkar myndighetens arbete med klimatanpassning.

7 §

Klimat- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för klimatanpassningsarbetets inriktning och utformning enligt 8–10 §§.

Myndighetsmål för klimatanpassning

8 §

Myndigheten ska ta fram aktuella myndighetsmål för sitt arbete med klimatanpassning.

Om myndigheten förvaltar och underhåller statlig egendom, ska myndigheten också ta fram myndighetsmål för den verksamhetens anpassning till ett förändrat klimat.

9 §

Myndighetsmålen ska

  1. bidra till att regeringen når sina mål för klimatanpassning, och

  2. vara mätbara i den mån som det är praktiskt möjligt.

Handlingsplan, ansvarsfördelning och rutiner

10 §

Myndigheten ska

  1. ha en handlingsplan för arbetet med att nå myndighetsmålen enligt 8 §,

  2. dokumentera, följa upp och redovisa arbetet med att följa handlingsplanen och nå myndighetsmålen i syfte att fortlöpande förbättra arbetet, och

  3. uppdatera handlingsplanen vid väsentliga förändringar i verksamheteneller minst vart femte år.

Resurser, tillvägagångssätt, tidsramar och ansvarsfördelning som gäller för arbetet ska framgå av handlingsplanen.

Klimatanpassad upphandling

11 §

Myndigheten ska ta hänsyn till klimatanpassning i myndighetens upphandlingar i den mån det är möjligt.

Regelbunden uppföljning och redovisning

12 §

Myndigheten ska årligen redovisa arbetet med klimatanpassning på det sätt som Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut bestämmer.

Redovisningen ska lämnas till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i samband med myndighetens årsredovisning med en kopia till det departement i Regeringskansliet som myndigheten hör till.

Försvarsmakten ska endast redovisa till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

13 §

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ska analysera de redovisningar som lämnats enligt 12 § andra stycket och senast den 15 april varje år lämna en sammanfattad analys av myndigheternas arbete med klimatanpassning till regeringen.

Metodutveckling, rådgivning och utbildning

14 §

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ska ansvara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av denna förordning.

Bemyndigande

15 §

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut får meddela föreskrifter om hur arbetet med klimatanpassning enligt 12 § ska redovisas.