Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1466 Publicerad den 10 juli 2018Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)Utfärdad den 28 juni 2018Regeringen föreskriver i fråga om avfallsförordningen (2011:927) dels att 1, 3, 6 a, 6 b, 24 a–24 d och 48 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 15 a–15 c och 24 e §§, och närmast före 15 a och 24 e §§ nya rubriker av följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2016:809. Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.Denna förordning är meddelad med stöd av15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 36–44 §§,15 kap. 18 § miljöbalken i fråga om 46–48 §§,15 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 45 §,15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 23 §,15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 63 §,15 kap. 30 § miljöbalken i fråga om 53 §,15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 24 §,15 kap. 34 § miljöbalken i fråga om 27 och 28 §§,15 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 24 e, 74 och 76 §§,15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 14–19, 21, 22, 24 a–26, 30–32, 35, 54–62, 65 och 74–76 §§,15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 11 b–13 b, 70 a–71 och 83 §§,15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 82 §,15 kap. 46 § miljöbalken i fråga om 72 §,8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 29, 64, 70 och 73 §§, och8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.3 §3 § Senaste lydelse 2015:727. I denna förordning avses med brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat, farligt avfall: avfall som i bilaga 4 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*) eller som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § ska anses vara farligt avfall, organiskt avfall: biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehåller organiskt kol, och matavfall: biologiskt nedbrytbart avfall som består av livsmedel eller som uppstår i samband med hantering av livsmedel.6 a §6 a § Senaste lydelse 2014:1076. Med förpackning och förpackningsavfall avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.6 b §6 b § Senaste lydelse 2014:1076. Med tidning och returpapper avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper.Matavfall15 a §15 a §Kommunen ska tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall.15 b §15 b §Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i 15 a §.15 c §15 c §Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet i 15 a §, om det finns särskilda skäl.24 a §24 a § Senaste lydelse 2014:1076. Den som har förpackningsavfall som inte är hushållsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet från annat avfall och lämna förpackningsavfallet tillett godkänt retursystem enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, om avfallet utgörs av flaskor eller burkar som retursystemet är avsett för,ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 43 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av förpackningar som insamlingssystemet är avsett för, ellernågon som enligt 67 § förordningen om producentansvar för förpackningar samlar in förpackningsavfallet.24 b §24 b § Senaste lydelse 2014:1076. Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet från annat avfall och lämna förpackningsavfallet tillett godkänt retursystem enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, om avfallet utgörs av flaskor eller burkar som retursystemet är avsett för, ellerett insamlingssystem som har tillstånd enligt 43 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av förpackningar som insamlingssystemet är avsett för.Den som enligt 24 a § 3 lämnar förpackningsavfall till någon som samlar in utsorterat förpackningsavfall får lämna allt sitt förpackningsavfall till insamlaren, även det förpackningsavfall som är hushållsavfall.24 c §24 c § Senaste lydelse 2014:1076. Den som har returpapper som inte är hushållsavfall ska sortera ut returpapperet från annat avfall och lämna returpapperet tillett insamlingssystem som har tillstånd enligt 12 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, ellernågon som enligt 31 § förordningen om producentansvar för returpapper samlar in utsorterat returpapper.24 d §24 d § Senaste lydelse 2014:1076. Den som har använt en tidning som blivit hushållsavfall ska sortera ut returpapperet från annat avfall och lämna returpapperet till ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 12 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper.Den som enligt 24 c § 2 lämnar returpapper till någon som samlar in utsorterat returpapper får lämna allt sitt returpapper till insamlaren, även det returpapper som är hushållsavfall.Fastighetsägares skyldighet att underlätta insamling av förpackningsavfall och returpapper24 e §24 e §Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för insamlingssystemen att transportera bort förpackningsavfall och returpapper enligt 45 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och 14 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper. Fastighetsägaren får avböja borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter.48 §48 § Senaste lydelse 2014:1076. Anmälningsplikt enligt 46 eller 47 § gäller inte verksamheter som omfattas avett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,ett tillstånd enligt 36 § eller en anmälan enligt 42 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 43 § denna förordning,ett tillstånd eller en anmälan enligt 43 eller 67 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,ett tillstånd eller en anmälan enligt 12 eller 31 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, ellerett tillstånd enligt 45 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.2. Bestämmelserna i 3 och 15 a–15 c §§ tillämpas första gången i fråga om avfall som samlas in efter utgången av december 2020.3. Bestämmelserna i 24 a–24 e §§ tillämpas första gången i fråga om förpackningsavfall och returpapper som uppkommer efter utgången av december 2020.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)