Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1468 Publicerad den 10 juli 2018Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustningUtfärdad den 28 juni 2018Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning dels att 12 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 38 a §, av följande lydelse.12 §12 §Med avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återvinna avfall och behandla avfall avses i denna förordning detsamma som i 15 kap. miljöbalken.38 a §38 a §Bestämmelser om ekodesign finns i lagen (2008:112) om ekodesign och förordningen (2016:187) om ekodesign.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)