Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1470 Publicerad den 10 juli 2018Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningarUtfärdad den 28 juni 2018Regeringen föreskriver att 45–47 §§ förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar ska ha följande lydelse.45 §45 §För att ett insamlingssystem ska anses lämpligt ska det, ensamt eller tillsammans med andra insamlingssystem som har tillstånd,erbjuda borttransport av hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall från alla bostadsfastigheter, ochtransportera bort förpackningsavfallet från de fastigheter som inte har avböjt borttransport.Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får kravet på transport från en bostadsfastighet uppfyllas genom insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten (kvartersnära insamling).46 §46 §Kravet på borttransport enligt 45 § gäller intestora förpackningar som normalt förekommer sällan i ett hushåll (skrymmande sällanförpackningar), ellerom en sådan borttransport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter och avfallet i stället samlas in på en plats som med hänsyn till de omständigheterna ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt.47 §47 §För att anses lämpligt ska insamlingssystemet ha insamlingsplatser för den del av hushållens förpackningsavfall som inte samlas in enligt 45 § eller 46 § 2. Insamlingsplatserna ska vara lättillgängliga för dem som vill lämna ifrån sig förpackningsavfallet.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2025.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)