Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:1513 Publicerad den 18 juli 2018Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)Utfärdad den 12 juli 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:229, bet. 2017/18:MJU22, rskr. 2017/18:440. föreskrivs att 22 § drivmedelslagen (2011:319) ska ha följande lydelse.22 §22 § Senaste lydelse 2017:903. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omskyldighet för den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel, eller i en sådan verksamhet tillhandahåller el som drivmedel, att informera konsumenter oma) drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan, ochb) hur stor andel biodrivmedel som en bensin eller ett dieselbränsle har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för bränslepåfyllning,hur koldioxidekvivalenter ska beräknas,undantag från kraven i 6 § för bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg,sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning för fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för fordonsindustrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans,skyldigheten enligt 17 § att se till att det finns tillgång till sådan bensin som avses i den paragrafen,skyldighet för den som ska informera om ett felaktigt drivmedel enligt 18 § att betala kostnaderna för att en myndighet informerar i leverantörens ställe,rapporteringen enligt 19 och 20 §§ och undantag från rapporteringsskyldigheten,hur åtgärder får tillgodoräknas som minskning av utsläpp enligt 21 § och hur minskning av utsläpp ska beräknas, ochavgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)