Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1517 Publicerad den 15 augusti 2018Förordning om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)Utfärdad den 9 augusti 2018Regeringen föreskriver i fråga om drivmedelsförordningen (2011:346) dels att 1, 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 a, 11 a–11 c och 15 §§, och närmast före 11 a och 15 §§ nya rubriker av följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2017:904. Denna förordning är meddelad med stöd av22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5–6 a, 10–11 a §§, 12 § 1–3, 5 och 6 samt 13 §,8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 12 § 4, och8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509).2 a §2 a §I denna förordning avses med miljöinformation om drivmedel information om ett drivmedels utsläpp av växthusgaser över livscykeln, vilka fossila råvaror eller förnybara råvaror som ingår i drivmedlet och råvarornas ursprungsland.Miljöinformation om drivmedel11 a §11 a §Den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel eller som i den verksamheten också tillhandahåller el som drivmedel, ska ge konsumenter miljöinformation om det drivmedel som tillhandahålls.Informationen skabaseras på uppgifter som har lämnats enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning, 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och 13 § förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, oavsett om uppgifterna har krävts enligt bestämmelserna eller lämnats frivilligt,presenteras i sin helhet av drivmedelsleverantören på dennes webbplats, ochanges kortfattat i en deklaration på de anordningar som i verksamheten är avsedda för konsumenters påfyllnad av drivmedlet.På säljstället ska det framgå att informationen avser historiska data om det drivmedel som saluförs och inte aktuella data om det drivmedel som faktiskt erbjuds vid köptillfället.11 b §11 b §Informationsskyldigheten i 11 a § gäller inte ett säljställe med en årlig försäljningsvolym som understiger 1 500 kubikmeter flytande drivmedel eller 1 000 000 kubikmeter gasformigt drivmedel. Om den som tillhandahåller drivmedlet ändå väljer att lämna information, ska informationen uppfylla kraven i 11 a §.11 c §11 c §Drivmedelsleverantören ska tillhandahålla de deklarationer som ska fästas på anordningar för påfyllnad av drivmedel enligt 11 a §.13 §13 § Senaste lydelse 2017:904. Statens energimyndighet får meddela föreskrifter omrapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag från rapporteringsskyldigheten,hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska beräknas, ochutformningen av och innehållet i information till konsumenter enligt 11 a §.Föreskrifterna enligt första stycket 3 ska i fråga om råvarornas ursprungsland avse uppgifter som är tillgängliga för drivmedelsleverantörerna och innebära att konsumenter ges information om varifrån råvarorna ursprungligen kommer. Om ursprungslandet är utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet men det saknas uppgift om vilket land som är ursprungsland, ska föreskrifterna innebära att konsumenterna får information om detta.Innan Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3, ska myndigheten höra Kommerskollegium, Konsumentverket och Transportstyrelsen.14 §14 § Senaste lydelse 2017:904. Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas avStatens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319), 9 och 11 a–c §§ denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § denna förordning, ochTransportstyrelsen i övrigt.Uppföljning15 §15 §Statens energimyndighet ska följa upp effekterna av den miljöinformation om drivmedel som ska ges enligt denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGSusanne Classon(Miljö- och energidepartementet)