Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:2003 Publicerad den 11 december 2018Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)Utfärdad den 29 november 2018Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997. i fråga om avfallsförordningen (2011:927)Senaste lydelse av 12 § 2015:727. dels att 12 § ska upphöra att gälla, dels att 1, 3, 10, 18, 20, 28, 53, 66, 71 och 81 §§ och bilaga 2 ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2018:1466. Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.Förordningen är meddelad med stöd av15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 36–44 §§,15 kap. 18 § miljöbalken i fråga om 46–48 §§,15 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 45 §,15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 23 §,15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 63 §,15 kap. 30 § miljöbalken i fråga om 53 §,15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 24 §,15 kap. 34 § miljöbalken i fråga om 27 och 28 §§,15 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 24 e, 74 och 76 §§,15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 14–19, 21, 22, 24 a–26, 30–32, 35, 54–62, 65 och 74–76 §§,15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 11 b, 13–13 b, 70 a–71 och 83 §§,15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 82 §,15 kap. 46 § miljöbalken i fråga om 72 §,8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 29, 64, 70 och 73 §§, och8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.3 §3 § Senaste lydelse 2018:1466. I denna förordning avses med brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat, farligt avfall: avfall som i bilaga 4 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*), organiskt avfall: biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehåller organiskt kol, och matavfall: biologiskt nedbrytbart avfall som består av livsmedel eller som uppstår i samband med hantering av livsmedel.5 a §5 a §Med bästa tillgängliga teknik avses i denna förordning detsamma som i industriutsläppsförordningen (2013:250).10 §10 § Senaste lydelse 2015:727. I denna förordning avses med beslut 2000/532/EG: kommissionens beslut av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, i lydelsen enligt kommissionens beslut 2014/955/EU, direktiv 2008/98/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014, direktiv 2012/19/EU: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), i den ursprungliga lydelsen, förordning (EG) nr 850/2004: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG, förordning (EG) nr 1013/2006: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall, förordning (EG) nr 440/2008: kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, förordning (EG) nr 1069/2009: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter), förordning (EU) nr 1257/2013: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, och förordning (EU) 2017/852: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008.18 §18 § Senaste lydelse 2013:269. Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 16 och 17 §§ ska inte tillämpas i fråga om sådan blandning av avfall som har gjorts eller görsav någon vars hantering av avfallet omfattas av ett sådant tillstånd eller en sådan anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, ochmed användning av bästa tillgängliga teknik eller den bättre teknik som följer av 2 kap. miljöbalken.20 §20 § Senaste lydelse 2015:727. Bestämmelser om bortskaffande av visst kvicksilver finns i artikel 11 i förordning (EU) 2017/852.28 §28 § Senaste lydelse 2015:27. Elavfall som avses i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning får återvinnas eller bortskaffas endast omavfallet har förbehandlats i en sådan verksamhet som anges i 27 §, och den förbehandlande verksamheten har personal eller system för kvalitet eller miljöledning som certifierats av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, elleravfallet har förbehandlats utomlands på ett sätt som motsvarar kraven i direktiv 2012/19/EU.Certifieringen enligt första stycket 1 ska avse den kompetens eller det system för kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till det ändamål som anges i 27 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 27 §.53 §53 §För att få lämna avfall som har uppkommit eller hanterats i en yrkesmässig verksamhet till någon annan krävs attden som tar emot avfallet för behandling eller annan hantering har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för hanteringen, ochden som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i 1 är uppfyllt.Första stycket 2 gäller inte för avfall som lämnas till kommunen eller den som kommunen har anlitat.66 §66 § Senaste lydelse 2015:727. Naturvårdsverket ärden behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (SÖ 1991:22),den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan som avses i artikel 54 i förordning (EG) nr 1013/2006, ochden behöriga myndighet som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2017/852.71 §71 § Senaste lydelse 2012:372. Naturvårdsverket ska fullgöra de skyldigheter om information till Europeiska kommissionen som anges iartikel 7 i direktiv 2008/98/EG, ochartikel 18 i förordning (EU) 2017/852.Innan Naturvårdsverket informerar enligt första stycket 2 ska verket ge Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.81 §81 §Länsstyrelsen ska göra en sammanställning över de kommunala avfallsplanerna och lämna sammanställningen till Naturvårdsverket.Bilaga 2Senaste lydelse 2016:743. Hantering som utgör återvinning R 1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla.Detta omfattar även förbränningsanläggningar som förbränner hushållsavfall om anläggningens energieffektivitet uppgår till1. minst 0,60, om anläggningen före den 1 januari 2009 har tagits i drift och omfattas av en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, och2. minst 0,65, om anläggningen omfattas av en anmälan som har gjorts eller ett tillstånd som har getts efter den 31 december 2008 enligt miljöprövningsförordningen eller motsvarande äldre bestämmelser.En förbränningsanläggnings energieffektivitet ska beräknas med en formel enligt de anvisningar som finns efter R 13 i denna bilaga. R 2 Återvinning eller regenerering av lösningsmedel. R 3 Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel.Detta omfattar kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser samt förgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemikalier. R 4 Materialåtervinning av metaller eller metallföreningar. R 5 Materialåtervinning av andra oorganiska material.Detta omfattar jordtvätt som medför återställande av mark och återvinning av oorganiska byggmaterial. R 6 Regenerering av syror eller baser. R 7 Återvinning av komponenter som används för att minska föroreningar. R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter. R 9 Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja. R 10 Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin. R 11 Användning av avfall som har uppkommit genom någon sådan hantering som avses i R 1–R 10. R 12 Utväxling av avfall som ska bli föremål för någon sådan hantering som avses i R 1–R 11.Detta omfattar – om hanteringen inte lämpligen kan hänföras till någon av R 1–R 11 – inledande hantering före återvinning, inklusive förbehandling (t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, sammansmältning eller blandning för överlämnande till någon sådan hantering som avses i R 1–R 11). R 13 Lagring av avfall före någon sådan hantering som avses i R 1–R 12.Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfallet har uppkommit. Formel för beräkning av energieffektivitet enligt R 1 En förbränningsanläggnings energieffektivitet enligt R 1 ska beräknas med formeln energieffektivitet = ((Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) x CCF.Beräkningen ska göras i enlighet med det som är bästa tillgängliga teknik vid förbränning av avfall. I formeln är talet 0,97 den faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning. För de övriga parametrarna i formeln gäller följande. Ep Den energi som förbränningsanläggningen årligen producerar i form av värme eller elektricitet beräknad genom att energin i form av elektricitet multipliceras med 2,6 och den värme som produceras för ett kommersiellt ändamål multipliceras med 1,1 (gigajoule/år). Ef Den årliga energitillförseln till förbränningsanläggningens system från sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (gigajoule/år). Ew Den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet i förbränningsanläggningen under ett år beräknad utifrån avfallets effektiva värmevärde (gigajoule/år). Ei Den energi som tillförts anläggningen under ett år bortsett från Ew och Ef (gigajoule/år). Tm Ett dygns medeltemperatur beräknad som medelvärdet av dygnets högsta och lägsta temperatur. HDDd Graddagsvärdet för ett enskilt dygn. Om medeltemperaturen (Tm) för dygnet är högre än 15 grader Celsius ska det dygnets graddagsvärde fastställas till 0. Om medeltemperaturen för dygnet är lägre än eller lika med 15 grader Celsius ska den dagens graddagsvärde beräknas som differensen mellan 18 grader Celsius och dygnets medeltemperatur (Tm). HDDå Förbränningsanläggningens årliga graddagsvärde beräknad som summan av de dagliga graddagsvärdena (HDDd) för alla dygn under ett kalenderår på den plats där anläggningen ligger. HDD Förbränningsanläggningens graddagsvärde för uppvärmning beräknad som ett genomsnitt av de årliga graddagsvärdena (HDDå) för anläggningen under en period om 20 kalenderår i följd före det kalenderår för vilket klimatkorrigeringsfaktorn (CCF) beräknas. Beräkningen ska grunda sig på de klimatförhållanden som råder där anläggningen finns. CCF Förbränningsanläggningens klimatkorrigeringsfaktor, som1. när beräkningen avser tid före den 1 januari 2030 och anläggningen har tagits i drift och fått tillstånd före den 1 september 2015 ska bestämmasa) till värdet 1, om värdet på HDD för anläggningen är större än eller lika med 3 350,b) till värdet 1,25 om värdet på HDD för anläggningen är mindre än eller lika med 2 150, ellerc) enligt formeln CCF = – ((0,25/1200) x HDD) + 1,698, om värdet på HDD för anläggningen är större än 2 150 och mindre än 3 350 (det beräknade värdet på CCF ska avrundas till tre decimaler), och2. när beräkningen avser en anläggning som har tagits i drift och fått tillstånd efter den 31 augusti 2015 eller när beräkningen avser tid efter den 31 december 2029 ska bestämmasa) till värdet 1, om HDD är större än eller lika med 3 350,b) till värdet 1,12, om HDD är mindre än eller lika med 2 150, ellerc) enligt formeln CCF = – ((0,12/1200) x HDD) + 1,335, om HDD är större än 2 150 och mindre än 3 350 (det beräknade värdet på CCF ska avrundas till tre decimaler).Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2019.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)