Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd2

dels att nuvarande 25 d och 25 e §§ ska betecknas 25 e och 25 f §§,

dels att 27 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 25 d §, av följande lydelse.

25 d §

En anmälan som avser en verksamhet med behandling av avfall ska utöver det som anges i 25 § innehålla
 • 1. uppgifter om de typer och mängder av avfall som ska behandlas,
 • 2. uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas,
 • 3. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,
 • 4. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och
 • 5. förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling.

27 §

När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett och om det behövs, ska den myndighet som handlägger ärendet i ett föreläggande till verksamhetsutövaren besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken.
Om ärendet avser en verksamhet med återvinning eller bortskaffande av avfall och verksamhetsutövaren inte föreläggs att ansöka om tillstånd, ska myndigheten förelägga om försiktighetsmått eller förbud. Ett föreläggande om försiktighetsmått ska innehålla uppgifter om de
 • 1. typer och mängder av avfall som får behandlas,
 • 2. metoder för att behandla avfall som får användas,
 • 3. tekniska krav och eventuella övriga krav som är relevanta för platsen ifråga,
 • 4. skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,
 • 5. åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten, och
 • 6. åtgärder som behövs ifråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling.
Om sådana åtgärder inte beslutas, ska myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

SFS 2018:2005

1. Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2019.
2. En verksamhet med behandling av avfall som har anmälts enligt äldre bestämmelser ska ge in en ny anmälan som uppfyller kraven i 25 d § senast
a) den 1 januari 2022, om verksamheten omfattas av 29 kap. 35, 37, 41 eller 43 § miljöprövningsförordningen (2013:251), och
b) den 1 januari 2020 i andra fall.
På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997.
Senaste lydelse av

25 d § 2014:355

25 e § 2014:355.