Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:2105 Publicerad den 27 december 2018Förordning om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)Utfärdad den 21 december 2018Regeringen föreskriver att 2 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2018:1875. En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken, omgenomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, ellerplanen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till denna förordning och ära) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 8 § miljöbalken,b) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken eller enligt 83 § avfallsförordningen (2011:927),c) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),d) en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen,e) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,f) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur,g) en havsplan enligt havsplaneringsförordningen (2015:400),h) en plan för moderna miljövillkor enligt 11 kap. 28 § miljöbalken, elleri) en annan plan eller ett annat program som avser jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning.Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)