Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:2115 Publicerad den 27 december 2018Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)Utfärdad den 21 december 2018Regeringen föreskriver att 1 kap. 13 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.1 kap.13 §13 § Senaste lydelse 2011:642. En operativ tillsynsmyndighet ska underrätta Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelsen om förhållanden som kan vara skäl förett förbud eller en återkallelse av tillstånd, dispens eller godkännande enligt 24 kap. 3 § miljöbalken, elleren omprövning enligt 24 kap. 5 eller 7 § miljöbalken.Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)