Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:2118 Publicerad den 27 december 2018Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)Utfärdad den 21 december 2018Regeringen föreskriver att 1 kap. 28 § industriutsläppsförordningen (2013:250) ska ha följande lydelse.1 kap.28 §28 §Naturvårdsverket eller, i fråga om verksamheter som avses i 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251), Statens jordbruksverk ska på sin webbplats tillgängliggörade domar och beslut som innebär att tillstånd har getts till en industriutsläppsverksamhet eller att ett sådant tillstånd har omprövats eller tillståndsvillkor ändrats enligt 24 kap. 5, 7, 8 eller 9 § miljöbalken,dispenser enligt 16 §, ochuppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövare har vidtagit enligt 10 kap. 5 a § miljöbalken.I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser som kan innebära att annat gäller i stället för det som sägs i första stycket.Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2019.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)