Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Tillkännagivande (2019:67) av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterarPublicerat den 1 mars 2019Beslutat den 21 februari 2019Grundförordningar som djurskyddslagen kompletterar i de delar de innehåller bestämmelser om djurskydd eller djurskyddskontroll1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.2. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.3. Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.Grundförordningar som djurskyddslagen kompletterar i de delar som anges i det följande4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung,avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första meningen i bilaga III,avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III,avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III,avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III.5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel,artikel 4, när det gäller offentlig kontroll av djurskyddsbestämmelser,artikel 5.1 c och 5.3 d,avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a i bilaga I,avsnitt I, kapitel II, C i bilaga I,avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd.6. Artikel 18.1 c och d samt artikel 18.2 i Europaparlamentets och rådetsförordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter.Ikraft- och övergångsbestämmelserDetta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2013:419) av de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534).