Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:123 Publicerad den 19 mars 2019Förordning om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)Utfärdad den 7 mars 2019Regeringen föreskriver i fråga om drivmedelsförordningen (2011:346) dels att 11 a och 13 §§ förordningen i stället för lydelsen enligt förordningen (2018:1517) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse, dels att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2018:1517) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.11 a §11 a §Den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel eller som i den verksamheten också tillhandahåller el som drivmedel, ska ge konsumenter miljöinformation om det drivmedel som tillhandahålls.Informationen ska ges i enlighet med de föreskrifter som Statens energimyndighet meddelar med stöd av 13 § första stycket 3 och skabaseras på uppgifter som har lämnats enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning, 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och 13 § förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, oavsett om uppgifterna har krävts enligt bestämmelserna eller lämnats frivilligt,presenteras i sin helhet av drivmedelsleverantören på dennes webbplats, ochanges kortfattat i en deklaration på de anordningar som i verksamheten är avsedda för konsumenters påfyllnad av drivmedlet.På säljstället ska det framgå att informationen avser historiska data om det drivmedel som saluförs och inte aktuella data om det drivmedel som faktiskt erbjuds vid köptillfället.13 §13 §Statens energimyndighet får meddela föreskrifter omrapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag från rapporteringsskyldigheten,hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska beräknas, ochutformningen av och innehållet i information till konsumenter enligt 11 a § och när informationen ska vara fäst på påfyllnadsanordningen, publicerad på webbplatsen och uppdaterad.Föreskrifterna enligt första stycket 3 ska i fråga om råvarornas ursprungsland avse uppgifter som är tillgängliga för drivmedelsleverantörerna och innebära att konsumenter ges information om varifrån råvarorna ursprungligen kommer. Om ursprungslandet är utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet men det saknas uppgift om vilket land som är ursprungsland, ska föreskrifterna innebära att konsumenterna får information om detta.Innan Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3, ska myndigheten höra Kommerskollegium, Konsumentverket och Transportstyrelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 1, 2 a, 13 och 15 §§ och i övrigt den 1 maj 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)