Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:151 Publicerad den 20 mars 2019Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningarUtfärdad den 7 mars 2019Regeringen föreskriver att 40 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar ska ha följande lydelse.40 §40 §En förpackning ska anses uppfylla kraven i 37–39 §§ omden överensstämmer med relevanta kriterier i de harmoniserade standardernaSS-EN 13427:2004, utgåva 2,SS-EN 13428:2004, utgåva 2,SS-EN 13429:2004, utgåva 2,SS-EN 13430:2004, utgåva 2,SS-EN 13431:2004, utgåva 2, ochSS-EN 13432:2000, utgåva 1, ellerproducenten på annat sätt visar att kraven uppfylls.Denna förordning träder i kraft den 15 april 2019.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)