Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:328 Publicerad den 29 maj 2019Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)Utfärdad den 23 maj 2019Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997. att 10 och 13 a §§ avfallsförordningen (2011:927) ska ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2018:2003. I denna förordning avses med beslut 2000/532/EG: kommissionens beslut av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, i lydelsen enligt kommissionens beslut 2014/955/EU, direktiv 2008/98/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997, direktiv 2012/19/EU: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), i den ursprungliga lydelsen, förordning (EG) nr 850/2004: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG, förordning (EG) nr 1013/2006: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall, förordning (EG) nr 440/2008: kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, förordning (EG) nr 1069/2009: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter), förordning (EU) nr 1257/2013: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, och förordning (EU) 2017/852: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008.13 a §13 a § Senaste lydelse 2015:727. För att klassificera ett avfall bestäms den sexsiffriga avfallskod i bilaga 4 som bäst beskriver avfallet. Avfallskoderna är indelade i kapitel. Vid valet av avfallskod ska den som klassificerar avfalletbedöma om avfallet har någon farlig egenskap på det sätt som anges i 11 b §,identifiera den källa som gett upphov till avfallet och välja en lämplig avfallskod i kapitel 01–12 eller 17–20 som inte slutar på 99,om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 2, välja lämplig avfallskod i kapitel 13–15 som inte slutar på 99,om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 2 eller 3, välja en lämplig avfallskod i kapitel 16 som inte slutar på 99, ellerom det inte går att hitta en lämplig kod enligt 2, 3 eller 4, välja den avfallskod i bilaga 4 som slutar på 99 och bäst beskriver avfallet.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINEgon Abresparr(Miljödepartementet)