Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:398 Publicerad den 7 juni 2019Förordning om ändring i avgasreningsförordningen (2011:345)Utfärdad den 29 maj 2019Regeringen föreskriver att 5 och 11 §§ avgasreningsförordningen (2011:345) ska ha följande lydelse.5 §5 §Transportstyrelsen beslutar om indelning i utsläppsklasser enligt 30–32 §§ avgasreningslagen (2011:318). Indelningen ska göras i samband med att motorfordonet registreras i vägtrafikregistret enligt vägtrafikdatalagen (2019:369).11 §11 §Bestämmelserna i 11–16, 19 och 20 §§ avgasreningslagen (2011:318) och denna förordning gäller intemotorfordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda militära ändamål,motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde, inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område,vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning, ochmotorfordon i internationell vägtrafik i Sverige enligt 7 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINEgon Abresparr(Miljödepartementet)