Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:613 Publicerad den 16 oktober 2019Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)Utfärdad den 3 oktober 2019Regeringen föreskriver att det i industriutsläppsförordningen (2013:250) ska införas fjorton nya paragrafer, 2 kap. 41–54 §§, och närmast före 2 kap. 41, 43 och 53 §§ nya rubriker av följande lydelse.2 kap.Intensiv uppfödning av fjäderfän eller grisar41 §41 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/302 av den 15 februari 2017 om fastställande av BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 21 februari 2017. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251).42 §42 §De slutsatser som avses i 41 § anger utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av ammoniak från grisstall (tabell 2.1), värphönsstall (tabell 3.1) och slaktkycklingsstall (tabell 3.2).Förbränning av fast, flytande eller gasformigt bränsle eller avfall i stora förbränningsanläggningar43 §43 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1442 av den 31 juli 2017 om fastställande av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 17 augusti 2017. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik förverksamheter som omfattas av 11 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251),verksamheter som omfattas av 21 kap. 4, 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen, ochverksamheter som omfattas av 29 kap. 5, 9, 11 eller 13 § miljöprövningsförordningen.44 §44 §De slutsatser som avses i 43 § anger utsläppsvärden i fråga omammoniakutsläpp till luft från en förbränningsanläggning där selektiv katalytisk reduktion eller selektiv icke-katalytisk reduktion används (punkt 7), ochdirekta utsläpp till recipient från rökgasrening av totalt organiskt kol, totalt suspenderat material, organiskt material mätt som kemisk syreförbrukning, fluorid, sulfat, sulfid, sulfit, arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink (tabell 1).45 §45 §För förbränning av stenkol eller brunkol anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 3), svaveldioxid (tabell 4), väteklorid eller vätefluorid (tabell 5), stoft (tabell 6) och kvicksilver (tabell 7).46 §46 §För samförbränning av avfall med stenkol eller brunkol anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 3), svaveldioxid (tabell 4), väteklorid eller vätefluorid (tabell 5), stoft (tabell 6), kvicksilver (tabell 7), kadmium, tallium, antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin (tabell 39) samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 41).47 §47 §För förbränning av fast biomassa eller torv anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 9), svaveldioxid (tabell 10), väteklorid eller vätefluorid (tabell 11), stoft (tabell 12) och kvicksilver (punkt 27).48 §48 §För samförbränning av avfall med biomassa eller torv anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 9), svaveldioxid (tabell 10), väteklorid och vätefluorid (tabell 11), stoft (tabell 12), kvicksilver (punkt 27), kadmium, tallium, antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin (tabell 40) samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 41).49 §49 §För förbränning av flytande bränslen anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga omutsläpp till luft av kväveoxider (tabell 14), svaveldioxid (tabell 15) och stoft (tabell 16) från förbränning av tung eldningsolja eller dieselbrännolja i pannor,utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 18), svaveldioxid (tabell 19) och stoft (tabell 20) från förbränning av tung eldningsolja eller dieselbrännolja i kolvmotorer, ochutsläpp till luft av svaveldioxid och stoft från förbränning av dieselbrännolja i gasturbiner och gasturbiner som använder två bränslen (tabell 22).50 §50 §För förbränning av gasformiga bränslen anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga omutsläpp till luft av kväveoxider från förbränning av naturgas i gasturbiner (tabell 24),utsläpp till luft av kväveoxider från förbränning av naturgas i pannor och motorer (tabell 25),utsläpp till luft av metan och formaldehyd från förbränning av naturgas i gasmotorer med mager förbränning och gnisttändning (tabell 26),utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 29), svaveldioxid (tabell 30) och stoft (tabell 31) från förbränning av 100 procent processgaser från järn- och ståltillverkning, ochutsläpp till luft av kväveoxider från förbränning av gasformiga bränslen i gasturbiner i öppen cykel på havsplattformar (tabell 32).51 §51 §För flerbränsleanläggningar anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga omutsläpp till luft av kväveoxider (tabell 34), svaveldioxid (tabell 35), väteklorid och vätefluorid (tabell 36) samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 38) från förbränning i pannor av 100 procent processbränslen från den kemiska industrin, ochutsläpp till luft av stoft från förbränning i pannor av blandningar av gaser och vätskor bestående av 100 procent processbränslen från den kemiska industrin (tabell 37).52 §52 §För förgasning med kombicykel anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 43), svaveldioxid (punkt 74) samt kvicksilver, stoft och antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin (tabell 44).Produktion av organiska högvolymkemikalier53 §53 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2117 av den 21 november 2017 om fastställande av BAT-slutsatser för produktion av organiska högvolymkemikalier, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 7 december 2017. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 12 kap. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21 eller 31 § miljöprövningsförordningen (2013:251).54 §54 §De slutsatser som avses i 53 § anger utsläppsvärden i fråga omutsläpp av kväveoxider till luft från processugnar och processvärmare (punkt 4, tabell 2.1 och 10.1),utsläpp av kväveoxider och ammoniak till luft från en krackningsugn för lägre alkener (punkt 4, tabell 2.1),utsläpp av kväveoxider till luft från en krackningsugn för etylendiklorid (punkt 4, tabell 10.1),utsläpp av ammoniak till luft från en krackningsugn för lägre alkener när selektiv katalytisk reduktion eller selektiv icke-katalytisk reduktion används (punkt 7, tabell 2.1),utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och formaldehyd till luft vid produktion av formaldehyd (punkt 45, tabell 5.1),utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från desorption av koldioxid från det skrubbningsmedel som används i en etenoxidanläggning (punkt 51, tabell 6.1),utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och bensen till luft vid produktion av fenol (punkt 57, tabell 7.1),utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol, koltetraklorid, klor, väteklorid och polyklorerade dibensodioxiner samt polyklorerade dibensofuraner till luft från toluendiisocyanat- och metylendifenyldiisocyanatprocessen (punkt 66, tabell 9.1),utsläpp av polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner till luft från en efterförbrännare som behandlar processavgasflöden med innehåll av klorgas eller klorföreningar (punkt 67, tabell 9.1),utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol, summan av etylendiklorid och vinylkloridmonomer, klor, väteklorid och polyklorerade dibensodioxiner samt polyklorerade dibensofuraner till luft från produktion av etylendiklorid och vinylkloridmonomer (punkt 76, tabell 10.2),utsläpp av polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner till luft från en efterförbrännare som behandlar processavgasflöden med innehåll av klorgas eller klorföreningar (punkt 77, tabell 10.2),direkt utsläpp av koppar, etylendiklorid och polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner till en vattenrecipient från etylendikloridproduktion (punkt 81, tabell 10.5), ochutsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från oxidationsenheten vid produktion av väteperoxid (punkt 86, tabell 11.1).Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)