Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2020:77 Publicerad den 3 mars 2020Förordning om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)Utfärdad den 27 februari 2020Regeringen föreskriver att 21 och 24 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska ha följande lydelse.21 §21 §Naturvårdsverket är ansvarig myndighet enligt 6 kap. 13, 18, 33 och 45 §§ miljöbalken och enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (SÖ 1992:1). Regeringen får efter anmälan av verket i ett visst ärende besluta att den ansvariga myndighetens uppgifter ska fullgöras av en annan myndighet.24 §24 §Naturvårdsverket skalämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter som en part har enligt artikel 2 punkterna 4–6, artikel 3 punkterna 1–3 och 5–8, artikel 4 punkten 2 och artiklarna 5–7 i Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (SÖ 1992:1), samt artikel 10 i konventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar,fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, i den ursprungliga lydelsen,fullgöra de uppgifter som följer av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,fullgöra de uppgifter som följer av artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), i den ursprungliga lydelsen,fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 och artikel 9.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU, ochsamråda med andra berörda myndigheter i den utsträckning som behövs för fullgörandet av uppgifterna enligt 1–5.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)