Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2020:210 Publicerad den 4 april 2020Förordning om ändring i förordningen (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)Utfärdad den 2 april 2020Regeringen föreskriver i fråga om drivmedelsförordningen (2011:346) dels att 11 a § förordningen i stället för lydelsen enligt förordningen (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen ska ha följande lydelse, dels att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2018:1517) om ändring i den förordningen i stället för lydelsen enligt förordningen (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen ska ha följande lydelse.11 a §11 a § Senaste lydelse 2018:1517. Den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel eller som i den verksamheten också tillhandahåller el som drivmedel, ska ge konsumenter miljöinformation om det drivmedel som tillhandahålls.Informationen ska ges i enlighet med de föreskrifter som Statens energimyndighet meddelar med stöd av 13 § första stycket 3 och skabaseras på uppgifter som har lämnats enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning, 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och 13 § förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, oavsett om uppgifterna har krävts enligt bestämmelserna eller lämnats frivilligt,presenteras i sin helhet på drivmedelsleverantörens webbplats, ochi en deklaration på de anordningar som i verksamheten är avsedda för konsumenters påfyllnad av drivmedleta) presenteras i förkortad form i fråga om uppgifter om utsläpp av växthusgaser och vilka råvaror som ingår i drivmedlet, ochb) innehålla en hänvisning till webbplatsen.I deklarationen ska det framgå att informationen avser historiska data om det drivmedel som saluförs och inte aktuella data om det drivmedel som faktiskt erbjuds vid köptillfället.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 1, 2 a, 13 och 15 §§ och i övrigt den 1 oktober 2021.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)