Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:242 Publicerad den 17 april 2020Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)Utfärdad den 16 april 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:155, bet. 2019/20:SoU20, rskr. 2019/20:214. föreskrivs att 9 kap. 6 a–6 c §§ smittskyddslagen (2004:168)Senaste lydelse av9 kap. 6 a § 2020:2419 kap. 6 b § 2020:2419 kap. 6 c § 2020:241. ska upphöra att gälla.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.2. De upphävda 9 kap. 6 a och 6 b §§ gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före ikraftträdandet.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)