Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:430 Publicerad den 5 juni 2020Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)Utfärdad den 4 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:144, bet. 2019/20:SoU19, rskr. 2019/20:290. föreskrivs att bilaga 1 och 2 till smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.Bilaga 1Senaste lydelse 2010:334. Allmänfarliga sjukdomar – campylobacterinfektion– covid-19– difteri– fågelinfluensa (H5N1)– infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)– giardiainfektion– gonorré– hepatit A-E– hivinfektion– infektion med HTLV I eller II– klamydiainfektion– kolera– infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)– mjältbrand– paratyfoidfeber– pest– infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G– polio– rabies– salmonellainfektion– shigellainfektion– smittkoppor– svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)– syfilis– tuberkulos– tyfoidfeber– virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica)Bilaga 2Senaste lydelse 2015:146. Samhällsfarliga sjukdomar – covid-19– infektion med ebolavirus (en viral hemorragisk feber)– smittkoppor– svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.2. Genom lagen upphävs förordningen (2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)