Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:686 Publicerad den 30 juni 2020Lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukterUtfärdad den 25 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308. föreskrivs att det i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukterSenaste lydelse av lagens rubrik 2017:1065. ska införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.15 a §15 a §När staten har kostnader för att fullgöra sitt ansvar enligt 14 b § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, får staten använda de fondmedel som tillståndshavaren annars skulle ha fått använda.Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINLinnéa Klefbäck(Miljödepartementet)