Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:698 Publicerad den 1 juli 2020Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfallUtfärdad den 25 juni 2020Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/850. i fråga om förordningen (2001:512) om deponering av avfall dels att 13 § ska upphöra att gälla, dels att 2, 3, 8–10, 12, 15, 15 a, 29 och 43 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 3 e, 10 a, 10 b och 15 b–15 e §§, av följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2011:999. Med avfall, kommunalt avfall, hantera avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall och bortskaffa avfall avses i denna förordning detsamma som i 15 kap. miljöbalken.Med farligt avfall, icke-farligt avfall, avfallsproducent, mäklare, handlare, samla in separat, brännbart avfall, organiskt avfall, deponera avfall och deponi avses i denna förordning detsamma som i avfallsförordningen (2020:614).3 §3 § Senaste lydelse 2012:371. I denna förordning avses med biologiskt nedbrytbart avfall: allt avfall som kan brytas ned utan tillgång till syre (anaerobt) eller med tillgång till syre (aerobt), och flytande avfall: allt avfall i flytande form, inbegripet spillvatten men med undantag för slam.3 e §3 e §I denna förordning avses med direktiv 2008/98/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851, direktiv 1999/31/EG: rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850, och förordning (EU) 2017/852: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008.8 §8 § Senaste lydelse 2016:801. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. Följande avfall får inte deponeras:flytande avfall,avfall som är explosivt, frätande, oxiderande, brandfarligt eller mycket brandfarligt enligt bilaga III till direktiv 2008/98/EG,sjukvårdsavfall och annat kliniskt avfall från medicinska eller veterinärmedicinska verksamheter som är smittfarligt enligt bilaga III till direktiv 2008/98/EG,avfall som utgörs av kemiska ämnen från forskning och utveckling eller undervisning (laboratorierester) och som inte är identifierade eller vars effekt på hälsan eller miljön är okända,hela begagnade däck som inte är cykeldäck och som har en diameter mindre än 1 400 millimeter,utsorterat brännbart avfall,organiskt avfall, ochavfall som har samlats in separat i syfte att förberedas för återanvändning eller materialåtervinning.9 §9 §Deponeringsförbudet i 8 § 1 gäller inte metalliskt kvicksilver som är kvicksilveravfall enligt artikel 2 i förordning (EU) 2017/852.10 §10 §Deponeringsförbudet i 8 § 8 gäller inte avfall som har producerats vid behandling av separat insamlat avfall, inbegripet sådan beredning före behandling som avses i R 12 i bilaga 1 till avfallsförordningen (2020:614), om deponering är den lämpligaste behandlingen enligt 15 kap. 10 § miljöbalken.10 a §10 a §Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 8 § 6 och 7.10 b §10 b §Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från förbuden i 8 § 6 och 7 och om förutsättningar för dispenser enligt 10 a §.12 §12 § Senaste lydelse 2011:999. Bestämmelser om krav på förbehandling för att få deponera avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter finns i 4 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614). För batterier finns det i 4 kap. 4 § samma förordning en bestämmelse om förutsättningar för att få deponera avfall som innehåller eller utgörs av batterier.15 §15 § Senaste lydelse 2012:371. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om förutsättningar som avfall måste uppfylla för att få deponeras i de olika deponiklasserna enligtartikel 6 i direktiv 1999/31/EG,punkt 8 i bilaga 1 till direktiv 1999/31/EG,bilaga 2 till direktiv 1999/31/EG, ochpunkt 6 i bilaga 3 till direktiv 1999/31/EG.15 a §15 a § Senaste lydelse 2005:424. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort. Om Naturvårdsverket inte har föreskrivit annat med stöd av 15 §, får på deponierför inert avfall endast inert avfall deponeras, ochför icke-farligt avfall endast icke-farligt avfall och inert avfall deponeras.15 b §15 b §Avfall får inte spädas ut eller blandas enbart i syfte att uppfylla förutsättningar för att få deponeras.15 c §15 c §Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från föreskrifter om gränsvärden som meddelats med stöd av 15 §.15 d §15 d §Tillsynsmyndigheten ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur många dispenser som getts varje år.15 e §15 e §Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om förutsättningar för dispenser enligt 15 c § och om uppgiftslämnande enligt 15 d §.29 §29 §Verksamhetsutövaren ska föra ett register med uppgifter omdet deponerade avfalletsa) vikt i kilogram,b) egenskaper,c) ursprung, ochd) leveransdatum,avfallsproducentens identitet eller, när det är fråga om kommunalt avfall som transporteras bort av kommunen eller den som kommunen anlitar, avfallstransportörens identitet, ochi vilken del av deponin som avfallet har placerats och i fråga om farligt avfall ska avfallets exakta placering i deponin registreras.På begäran av Naturvårdsverket ska verksamhetsutövaren ge verket möjlighet att ta del av den information som anges i första stycket.43 §43 § Senaste lydelse 2011:34. Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINLinnéa Klefbäck(Miljödepartementet)