Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:820 Publicerad den 1 oktober 2020Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfallUtfärdad den 24 september 2020Regeringen föreskriverJfr Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850. att det i förordningen (2001:512) om deponering av avfall ska införas en ny paragraf, 42 a §, och närmast före 42 a § en ny rubrik av följande lydelse.Rapportering42 a §42 a §Naturvårdsverket ska rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med direktiv 1999/31/EG.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)