Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:903 Publicerad den 10 november 2020Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varorUtfärdad den 5 november 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31. föreskrivs att 29 a och 30 §§ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.29 a §29 a §Senaste lydelse 2017:1138. Om uppsåtligt brott mot 16 § första stycket avser explosiva varor och är att anse som grovt döms till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas omvaran med hänsyn till dess effekt, konstruktion eller utformning har varit av särskilt farlig beskaffenhet,hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett flera varor eller en stor mängd av en vara,hanteringen eller överföringen har skett i en sådan miljö att varan typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, ellergärningen annars har varit av särskilt farlig art.Om brottet är att anse som synnerligen grovt döms till fängelse i lägst fyra och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett ett stort antal varor eller en särskilt stor mängd av en vara eller flera varor av särskilt farlig beskaffenhet eller en stor mängd av en vara av särskilt farlig beskaffenhet.30 §30 §Senaste lydelse 2017:264. I ringa fall döms inte till ansvar enligt denna lag.Till ansvar enligt 28, 29 eller 29 a § döms det inte om gärningen är belagd med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Till ansvar enligt 28 eller 29 § döms det inte heller om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGJenny Ferm(Justitiedepartementet)