Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1299Publicerad den 23 december 2020Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningarUtfärdad den 22 december 2020Regeringen föreskriver att 52, 53, 64 och 65 §§ förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar ska ha följande lydelse.52 §52 §Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan den ansöker om ett tillstånd enligt 43 § samråda med andra som har tillstånd eller har ansökt om tillstånd att driva insamlingssystem enligt denna förordning och i det samrådet undersöka möjligheterna att samordna systemen.53 §53 §Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan den ansöker om ett tillstånd enligt 43 § samråda med kommunerna och i det samrådetutförligt redogöra för hur systemet ska organiseras och drivas,utförligt redogöra för hur systemet är avsett att samordnas med andra insamlingssystem som har tillstånd eller har ansökt om tillstånd enligt denna förordning och med kommunernas renhållningsskyldighet,redogöra för vilka dispenser, tillstånd och lov som finns eller ska sökas för verksamheten, ochundersöka vilka möjligheter kommunerna har att underlätta uppbyggnaden av systemet genom att anvisa platser för insamling eller vidta andra åtgärder.Kommunen ska ges tillfälle att lämna synpunkter på redogörelsen enligt första stycket 1–3.64 §64 §Senaste lydelse 2020:615. Den som driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § ska, om det behövs, samråda med andra som har tillstånd eller har ansökt om tillstånd enligt denna förordning att driva insamlingssystem om hur systemen kan samordnas.65 §65 §Senaste lydelse 2020:615. Den som driver ett sådant insamlingssystem som avses i 43 § ska, om det behövs eller om en kommun begär det, samråda med kommunen omhur systemet organiseras och drivs,hur systemet samordnas med kommunens renhållningsskyldighet och med andra insamlingssystem som har tillstånd eller har ansökt om tillstånd enligt denna förordning, ochandra väsentliga frågor som rör systemet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)