Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1196 Utkom från trycket den 9 december 2016Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall;utfärdad den 1 december 2016.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2015:532. Denna förordning ska inte tillämpas påanvändning av avfall för gödsel- eller jordförbättringsändamål såsom kompost, rötrest, avloppsslam, slam som kommer från muddringsverksamhet och liknande material,användning av lämpligt inert avfall för byggnadsändamål i deponier, vid restaurering eller för mark-, väg- eller utfyllnadsarbete,deponering av icke-farliga muddringsmassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från,avfall som omfattas av förordningen (2013:319) om utvinningsavfall,lagring, slutförvaring och annat omhändertagande ava) använt kärnbränsle och kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, ochb) radioaktivt avfall enligt strålskyddslagen (1988:220), ochomhändertagande av djurkadaver i den mån inte annat följer av föreskrifter om omhändertagande av djurkadaver.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)