Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:860 Utkom från trycket den 30 augusti 2016Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);utfärdad den 18 augusti 2016.Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13) dels att 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 9 a §, av följande lydelse.2 kap.6 §6 §I 7–10 §§ fördelas ansvaret för den operativa tillsynen i fråga omområdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken,skydd för djur- och växtarter enligt 8 kap. miljöbalken,natur- och kulturmiljö enligt 12 kap. miljöbalken,stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken,rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen, ochkommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis.9 a §9 a §Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om förordning (EU) nr 511/2014 och förordning (EU) 2015/1866, när det gäller sådana genetiska resurser och traditionella kunskaper som avses i förordning (EU) nr 511/2014 och sådana traditionella kunskaper som avses i 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)