Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

77/585/EEG: Rådets beslut av den 25 juli 1977 om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 240 , 19/09/1977 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 3 s. 0176

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 3 s. 0176

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0003RÅDETS BESLUT av den 25 juli 1977 om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan (77/585/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Artikel 24 i konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening föreskriver, att konventionen och protokollen angående detta får undertecknas av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Med beaktande av Europeiska ekonomiska gemenskapens deklaration och av rådsmötet den 22 november 1973 med företrädare för medlemsstaternas regeringar om åtgärdsprogram för miljön(2).

Programmet betonar bland annat det faktum att marin förorening påverkar hela gemenskapen, både vad gäller den väsentliga roll som havet spelar vid bevarandet och tillväxten av arter och med tanke på sjöfartens betydelse för gemenskapens ekonomiska utveckling i harmoni.

Åtgärdsprogrammet som hänvisas till ovan och rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö(3), föreskriver ytterligare att gemenskapen måste genomföra vissa åtgärder för att minska de olika slagen av marin förorening.

Konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening föreskriver särskilt att lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra och minska förorening som vållats av dumpning från fartyg och flygplan, förorening som härrör från utforskningen och utnyttjandet av kontinentalsockeln, havsbotten och dess bottenlager och förorening från landbaserade källor.

Artikel 23 i konventionen föreskriver att ingen part får bli avtalspart därtill, om den inte samtidigt blir avtalspart till minst ett av protokollen och att ingen part får bli en avtalspart till ett protokoll, såvida den inte är eller samtidigt blir en avtalspart till konventionen.

Det förefaller nödvändigt för gemenskapen att anta den här konventionen och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan, för att genom gemensamma marknadens verksamhet uppnå ett av gemenskapens syften inom området för miljöskydd och livskvalitet. Det vidtas dessutom ingen åtgärd i fördraget om nödvändiga befogenheter för detta ändamål.

Konventionen och detta protokoll undertecknades på gemenskapens vägnar den 13 september 1976.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av förorening av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan antas på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texten till konventionen och protokollet bifogas detta beslut.

Artikel 2

Ordföranden för Europeiska gemenskapernas råd skall på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar deponera handlingarna för slutande av konventionen som avses i artikel 25 i den(4).

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1977.

På rådets vägnar

H. SIMONET

Ordförande

276A0216(01)

19.9.77

Nr L 240/3

(1) EGT nr C 259, 4.11.1976, s. 42.

(2) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(3) EGT nr L 129, 18.5.1976, s. 3.

(4) Dagen för ikraftträdandet av konventionen och protokollet kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.